top of page

พระสมเด็จ 3 ชั้น พิมพ์หูบายศรี (ก้างปลา)

ปีที่สร้าง:

ประมาณ 2468 - 2490

จำนวนการสร้าง:

ไม่แน่ชัด

มีลักษณะเป็นสีเหลี่ยม หรือที่เรียกันว่า "สี่เหลี่ยมชิ้นฟัก" มีองค์พระนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานสามชั้น อยู่ในซุ้มครอบแก้ว

มีอยู่ด้วยกัน สองพิมพ์ พิมพ์ใหญ่ กับ พิมพ์เล็ก

พิมพ์ใหญ่ มีหน้าพระพักตร์ที่ใหญ่กว่าพิมพ์เล็ก  พิมพ์เล็กมีพระพักตร์ที่เล็กกว่ามาก จนดูคล้ายๆก้างปลา ซึ่งเป็นที่มาของการเรียกว่า "สมเด็จ พิมพ์ก้างปลา"

bottom of page